S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača. Viac o cookies
       

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Predávajúci: Ing. Daniela Hrabovská BIANCA, IČO 30002591, DIČ 1031448627, IČ DPH SK 1031448627, Prevádzka Pionierska 2, 934 01 Levice, sídlo Zd. Nejedlého 31, 934 05 Levice.

ŽL:: č.ŽO - 2005/03138/2/DOB, č. Živn. reg. 402-4795

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre nitriansky kraj
Staničná 1567/9, Staré Mesto, 949 01 Nitra

Platca DPH

OBCHODNÉ, DODACIE A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

PRI VYPLŇOVANÍ REGISTRAČNÝCH ÚDAJOV POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU ( dĺžne, mäkčene)


1. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

 Predávajúci - Ing. Daniela Hrabovská - eshop www.galanteriaonline.sk

 Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať cez náš eshop a súhlasí s Obchodnými      podmienkami a ktorá za tým účelom riadne odoslala záväznú objednávku na tovar za ktorý treba zaplatiť.

Všetky objednávky realizované objednávateľom (ďalej len Kupujúci ) prostredníctvom eshopu www.galanteriaonline.sk (ďalej len Predávajúci) sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami. 
Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácií objednávky. 
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany Kupujúceho, Predávajúcemu. 


2. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci sa zaväzuje: 
- dodať kupujúcemu druh, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru v kúpnej cene a za obchodných a reklamačných     podmienok, platných v deň odoslania objednávky Kupujúcim
- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy 
- dodať objednaný tovar v čo najkratšej dobe od doručenia objednávky od kupujúceho. 

Predávajúci nezodpovedá za: 
- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. doručovateľskou spoločnosťou. 
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa Kupujúcim pri objednávaní tovaru. 
- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. doručovateľskou spoločnosťou. 
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo dodávateľa Predávajúceho v dôsledku akéhokoľvek               obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok, ktoré Predávajúci nemohol            ovplyvniť. 

Kupujúci sa zaväzuje: 
- objednaný tovar prevziať  
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle obchodno – reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky 
- v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto  doručovateľskej spoločnosti. 
- v prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), alebo stornuje objednávku po dohodnutom termíne, Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a tovar bude opätovne doručovaný, je Kupujúci povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Náklady na opätovné doručovanie budú Kupujúcemu refakturované na základe taríf spoločnosti ktorá opätovné doručovania vykonala. 
Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu žiadať Kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky, e-mailom alebo písomne. 

3. DODACIE LEHOTY

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle sa expedícia tovaru vykoná v rozpätí 3 pracovných dní od doručenia objednávky. Pri tovare, ktorý nie je skladom, bude kupujúci upovedomený e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru, pričom bude mať Kupujúci možnosť objednávku stornovať, prípadne objednávku zmeniť.

Tovar zasielame po úhrade fakturovanej čiastky na náš účet, alebo na dobierku.


4. CENY TOVARU A PREPOČET CENY

Ceny uvedené v eshope sú pre Kupujúceho platné v čase odoslania objednávky tovaru. 
Všetky ceny sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a pre Kupujúceho sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné, ktoré bude vyčíslené na základe hmotnosti celej objednávky a následne odoslané pri posielaní elektronickej faktúry. 
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži súčasne aj ako dodací list. 

5. PLATBY ZA TOVAR A CENA POŠTOVNÉHO

Objednaný tovar Predávajúci zašle doručovateľskou spoločnosťou na adresu udanú Kupujúcim v objednávke. Kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu na účet. V sume ktorú kupujúci platí je vždy započítaná cena tovaru + cena poštovného + DPH. Platba je teda pre kupujúceho konečná. Pri platbe na dobierku Kupujúcemu prirátame k cene tovaru aj cenu poštovného za dobierku + DPH.
Uvedené ceny poštovného sú platné pre doručovanie na území Slovenskej republiky.

Pri doručovaní do zahraničia, predávajúci poštovné vypočítava individuálne podľa platných sadzieb doručovateľskej spoločnosti pre dané územie krajiny kde má byť zásielka doručená. Predávajúci pri dodávke tovaru do zahraničia účtuje poštovné v plnej výške pri akejkoľvek hodnote objednaného tovaru

Pokiaľ bude zásielka doručovaná do zahraničia prepravnou službou GLS, cenu poštovného za prepravu si hradí zákazník, aj keď bude prevyšovať sumu objednávky 60,00€.

6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Po uplynutí 24 hodinovej doby Predávajúci začne objednávku Kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je Kupujúci povinný zaslať formou emailu. Inú formu storna objednávky nebude Predávajúci akceptovať. 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na konci obchodných podmienok.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovateľskej spoločnosti, na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (značne roztrhnutý obal, značné deformácie obalu a iné rozsiahle poškodenie obalu) odporúčame zásielku bezodkladne reklamovať u doručovateľa. 
V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla Predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, doklad o nákupe tovaru, popis závady a kontaktné údaje Kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Bez týchto náležitostí a dokumentov sa bude reklamácia pokladať za neoprávnenú. Tovar na reklamačné konanie Kupujúci zašle formou balíka, alebo doporučene ako list pokiaľ to veľkosť a povaha výrobku dovoľuje. Pri zaslaní reklamovaného tovaru na dobierku, nebude táto zásielka Predávajúcim prijatá. Reklamovaný tovar Kupujúci zasiela do reklamačného konania v stave takom ako je to uvedené v reklamačných podmienkach. Znečistený tovar bude vrátený Kupujúcemu späť. Pri zasielaní tovaru do reklamačného konania je vhodné aby Kupujúci vyznačil na obal viditeľne slovo „ REKLAMÁCIA“ 

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k Predávajúcemu hradí Kupujúci. Poštovné a iné poplatky sú nevratné. 
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci. 

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe / 24 mesiacov /, má Kupujúci nárok na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí Predávajúci Kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode s Kupujúcim - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu. 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté: 
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením 
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby 
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými  vplyvmi prostredia obvyklým podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa 
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu a pre účel iný než na ktorý je výrobok určený. 
- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným  fyzickým zaobchádzaním, poškriabaním vrstiev ochranného laku alebo náteru tovaru a pod. 
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach na ktoré nebol výrobok v návode na obsluhu určený. 
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom. 
Reklamáciu tovaru vybavuje Predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie Kupujúcim na adresu prevádzky Predávajúceho. 
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.

Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. 
Predávajúcí môže upozorniť o vybavení reklamácie Kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu Kupujúceho 

Adresa prevádzky: Galantéria Bianca, Pionierska 2, 934 01 Levice

8. VRÁTENIE TOVARU: 


V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) môžete tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť do 14 pracovných dní ( zákon 102/2014 Z.z.)od dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote jeho list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.Toto právo platí aj v prípade, ak si zákazník tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu. 
Tovar odporúčame vrátiť na adresu prevádzky v originálnom balení, kompletný (vrátane záručného listu, návodu a pod.) nepoškodený a nepraný. Vrátiť bez udania dôvodu sa dá aj nový tovar, ktorý nemá pôvodný obal, bol vyskúšaný alebo nemá visačky. Potom si predajca môže vrátenú čiastku ponížiť o opotrebenie výrobku. 
Vrátenie tovaru nám oznámte vopred a uveďte akým spôsobom bude tovar doručený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý. 
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote 14 dní, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok: 
• Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu pre vrátenie peňazí. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu (viď nižšie) 
• tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.) 
• Tovar prosíme, posielajte doporučene, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). 
• Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme na Váš účet (najneskôr do 14 dni) po fyzickom obdržaní tovaru. 
• V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme, žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho.

Za účelom vybavenia Vašej objednávky si musíme uložiť potrebné údaje. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné. Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym tretím subjektom.

GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenia


1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Ing. Daniela Hrabovská BIANCA , IČO: 30002591 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Z. Nejedlého 2870/31 93405 Levice
email: danielaszaboova@gmail.com
telefón: +421 905 841 238
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.


II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov


1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.


III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
2. Účelom spracovania osobných údajov je
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.


IV.
Doba uchovávania osobných údajov


1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu, napr. kvôli daňovej kontrole). 
• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra),  účtovnícka firma so sídlom na Slovensku  a GLS – kuriérska služba

V.
Vaše práva


1. Za podmienok stanovených v Zákone máte 
• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, (Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.galanteriaonline.sk v časti „ZÁKAZNÍCKA SEKCIA")
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VI.
Podmienky zabezpečení osobných údajov


1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírusový program a zálohy.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.


VII.
Záverečné ustanovenia


1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22.5.2018.

Potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov podľa § 36 ods.1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má pridelené registračné číslo 201413449.

Pred nákupom si pozorne prečítajte Obchodné podmienky. Pri objednávke tovaru ich beriete na vedomie.

Zákony a legislatíva: Zákon 108/2000 Z.z., Zákon 250/2007 Z.z., Zákon 122/2013 Z.z., Zákon 102/2014 Z.z.,  č. 18/2018 Z.z. 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV - Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

MjUxYmU4N